Luật bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào luật sư. Cho e hỏi e có 1 sổ bảo hiểm nộp ở cty củ được hơn 4 năm,
nhưng khi qua cty mới do nhận sự nhầm nên làm cho e 1 sổ bảo hiểm khác, rồi
nói với e là nộp sổ mới đó tới lúc nào nghỉ thì gộp 2 sổ lại. Cho e hỏi làm như
vậy có được k ạ. ( sổ bh củ của e chưa thanh toán gì hết )

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến :https://luatnqh.vn/

Trả lời;

Về việc gộp sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động có hai sổ bảo hiểm xã hội
có thời gian đóng không trùng nhau được quy định tại khoản 5.1 Điều 5 Quyết
định 959/QĐ-BHXH như sau:
“5.1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng
BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn
chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ
BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham
gia BHXH sớm nhất.”
Như vậy, trong trường hợp khi bạn có hai sổ bảo hiểm xã hội ghi thời gian
đóng bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phải
thu hồi tát cả các sổ bảo hiểm xã hội, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian
đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ bảo hiểm xã hội vào sổ mới được cấp lại.
Số sổ bảo hiểm xã hội cấp lại là số của sổ bảo hiểm xã hội có thời gian tham
gia bảo hiểm xã hội sớm nhất.
Về hồ sơ xin gộp sổ Bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 1 Điều 29
Quyết định 959/QĐ-BHXH như sau:
“1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH
1.1. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu
TK1-TS);
b) Sổ BHXH đã cấp.
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.”
Như vậy hồ sơ yêu cầu gộp sổ bảo hiểm xã hội của bạn sẽ bao gồm tờ khai
cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội và hai sổ bảo
hiểm của bạn. Công ty sẽ lập bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS để làm căn
cứ gộp sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện gộp các quá
trình đóng bảo hiểm chưa hưởng của các sổ còn lại vào sổ gốc để giữ lại sổ
này và hủy sổ khác. Thời gian thực hiện tối đa là 10 ngày, trường hợp phức
tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo
cho người lao động biết theo Khoản 2 Điều 31 Quyết định 959/QĐ-BHXH.
Như vậy, mỗi người lao động chỉ được cấp 1 sổ bảo hiểm xã hội. Như vậy,
bạn hiện đang có hai sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng khác nhau. Do vậy,
bạn cần nộp hồ sơ để cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện gộp hai sổ bảo
hiểm hiện bạn đang có vào sổ gốc để giữ lại sổ này và hủy đi sổ khác.

Xem thêm chi tiết về BHXH tại :https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...